Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Wprowadzenie 

Assisi Pet Care Limited jest właścicielem i operatorem strony www.assisipetcare.com. Assisi Pet Care Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 12848103 i zarejestrowanym numerem VAT GB365859837. Niniejsze warunki mają zastosowanie między użytkownikiem tej witryny (w tym wszelkich subdomen, chyba że zostały wyraźnie wyłączone przez ich własne warunki) a Assisi Pet Care Limited. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami, ponieważ mają one wpływ na prawa użytkownika. Uznaje się, że zgoda użytkownika na przestrzeganie i związanie się niniejszymi warunkami następuje w momencie pierwszego skorzystania z Witryny. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych warunków, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

W niniejszym regulaminie Użytkownik lub Użytkownicy oznaczają każdą osobę trzecią, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest (i) zatrudniona przez Assisi Pet Care Limited i działająca w ramach swojego zatrudnienia lub (ii) zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób świadcząca usługi na rzecz Assisi Pet Care Limited i uzyskująca dostęp do Witryny w związku ze świadczeniem takich usług.

Własność intelektualna i dozwolony użytek

Wszystkie Treści zawarte na Stronie, o ile nie zostały przesłane przez Użytkowników, są własnością Assisi Pet Care Limited, naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych odpowiednich osób trzecich. W niniejszych warunkach, Treści oznaczają dowolny tekst, grafikę, obrazy, audio, wideo, oprogramowanie, kompilacje danych, układ strony, kod bazowy i oprogramowanie oraz wszelkie inne formy informacji, które mogą być przechowywane na komputerze, które pojawiają się na tej Stronie lub stanowią jej część, w tym wszelkie takie treści przesłane przez Użytkowników. Kontynuując korzystanie z Witryny, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie Treści są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, prawami do baz danych i innymi prawami własności intelektualnej. Żadna część tej witryny nie może być interpretowana jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub znaku usługowego wyświetlanego na stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela

Użytkownik może, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, wykonywać następujące czynności:

  • pobieranie, wyświetlanie i przeglądanie Treści na ekranie komputera
  • wydrukować jedną kopię treści
  • Użytkownik nie może w inny sposób powielać, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać do celów komercyjnych jakichkolwiek Treści bez pisemnej zgody Assisi Pet Care Limited. 

Zabronione użycie

Użytkownik nie może korzystać z Witryny w żadnym z poniższych celów:

  • w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Witryny lub zakłóca korzystanie z Witryny przez jakąkolwiek inną osobę;
  • w jakikolwiek sposób, który jest szkodliwy, niezgodny z prawem, nielegalny, obraźliwy, nękający, grożący lub w inny sposób budzący zastrzeżenia lub naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawo, regulacje, zarządzenia rządowe;
  • tworzenie, przesyłanie lub przechowywanie elektronicznych kopii Treści chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela.

Rejestracja

Użytkownik musi upewnić się, że dane podane przez niego podczas rejestracji lub w dowolnym momencie są prawidłowe i kompletne.

Użytkownik musi niezwłocznie poinformować nas o wszelkich zmianach w informacjach podanych podczas rejestracji, aktualizując swoje dane osobowe, abyśmy mogli skutecznie komunikować się z użytkownikiem.

Możemy zawiesić lub anulować rejestrację użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym uzasadnionym celu lub w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków.

Użytkownik może anulować rejestrację w dowolnym momencie, informując nas o tym pisemnie na adres podany na końcu niniejszych warunków. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Anulowanie lub zawieszenie rejestracji nie ma wpływu na żadne prawa ustawowe.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza Witryna może zawierać linki do innych witryn. O ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone, strony te nie znajdują się pod kontrolą Assisi Pet Care Limited ani naszych podmiotów stowarzyszonych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych i zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie formy strat lub szkód wynikających z korzystania z nich.

Umieszczenie linku do innej strony w niniejszej Witrynie nie oznacza poparcia dla samych stron lub osób sprawujących nad nimi kontrolę.

Polityka prywatności i plików cookie

Korzystanie z Witryny podlega również naszej Polityce prywatności i Polityce plików cookie, które są włączone do niniejszych warunków przez niniejsze odniesienie. Aby wyświetlić Politykę prywatności i Politykę plików cookie, należy kliknąć poniższe: https://assisipetcare.com/privacy-policy/ oraz https://assisipetcare.com/terms-conditions/

Dostępność Witryny i zastrzeżenia

Wszelkie udogodnienia online, narzędzia, usługi lub informacje, które Assisi Pet Care Limited udostępnia za pośrednictwem Witryny ("Usługa") są dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i na zasadzie "w miarę dostępności". Nie udzielamy żadnej gwarancji, że Serwis będzie wolny od wad i/lub usterek. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) przydatności do określonego celu, dokładności informacji, kompatybilności i zadowalającej jakości. Assisi Pet Care Limited nie ma obowiązku aktualizowania informacji na Stronie.

Chociaż Assisi Pet Care Limited dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że Witryna jest bezpieczna i wolna od błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania, nie dajemy żadnej gwarancji w tym zakresie, a wszyscy Użytkownicy biorą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swoich danych osobowych i swoich komputerów.

Assisi Pet Care Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub niedostępność Witryny.

Assisi Pet Care Limited zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania dowolnej części (lub całości) Witryny, w tym między innymi wszelkich dostępnych produktów i/lub usług. Niniejsze warunki będą nadal miały zastosowanie do każdej zmodyfikowanej wersji Witryny, chyba że wyraźnie określono inaczej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie: (a) ograniczać ani wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego lub użytkownika zaniedbania, stosownie do przypadku; (b) ograniczać ani wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; ani (c) ograniczać ani wyłączać żadnej z naszych lub użytkownika odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze zdarzeń pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Assisi Pet Care Limited nie ponosi odpowiedzialności za żadne z poniższych:

  • wszelkie straty biznesowe, takie jak utrata zysków, dochodów, przychodów, przewidywanych oszczędności, działalności gospodarczej, umów, wartości firmy lub możliwości handlowych;
  • utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, baz danych lub oprogramowania;
  • żadnych szczególnych, pośrednich lub wtórnych strat lub szkód.

Ogólne

Użytkownik nie może przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszych warunków na żadną inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszych warunków, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że nie wpłynie to na prawa użytkownika.

Niniejsze warunki mogą być przez nas okresowo zmieniane. Takie zmienione warunki będą miały zastosowanie do Witryny od daty publikacji. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać warunki, aby zapoznać się z ich aktualną wersją.

Niniejsze Warunki użytkowania wraz z Polityką prywatności, Polityką plików cookie oraz, w przypadku zakupu towarów, Warunkami sprzedaży zawierają całość porozumienia między stronami odnoszącego się do jego przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze dyskusje, ustalenia lub umowy, które mogły mieć miejsce w związku z warunkami.

Ustawa o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. nie ma zastosowania do niniejszych warunków i żadna osoba trzecia nie będzie miała prawa do egzekwowania lub polegania na jakimkolwiek postanowieniu niniejszych warunków.

Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszych warunków (lub część któregokolwiek z postanowień) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie lub część postanowienia, w wymaganym zakresie, zostanie uznane za usunięte, a ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych warunków nie zostanie naruszona.

O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub innego prawa lub środka prawnego.

Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory wynikające z Umowy (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać wyłącznej jurysdykcji Anglii i Walii.

Assisi Pet Care Limited dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z Assisi Pet Care Limited wysyłając wiadomość e-mail na adres hello@assisipetcare.com lub pocztą na adres Pera Business Park, Nottingham Road, Melton Mowbray, LE13 0PB.